Thomas waits to pull out the next train.
Thomas waits to pull out the next train.
Credit: Jim Cobb, 02/08/2004