Thomas heading to Mendip Vale station.
Thomas heading to Mendip Vale station.
Credit: J.Cobb, 30/04/2005